Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim soruları
03 01 2009

Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim soruları

ATATÜRK İKLERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1. Osmanlı İmparatorluğu I.Dünya Savaşı’na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiştir?
a) Fransa.
b) Rusya.
c) Almanya
d) İngiltere

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir?
a) Saltanatın kaldırılması.
b) Misakımilli’nin ilanı.
c) TBMM’nin açılması
d) Halifeliğin kaldırılması

3. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde kurulan ve başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı kurulun adı nedir?
a) Temsil Komisyonu.
b) Kongre Temsilcileri.
c) Heyetitemsiliye
d) Milli Meclis

4. Mustafa Kemal Paşaya hangi savaşta Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi.
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi.

5. Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’yi temsil eden heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rauf Bey.
b) Kazım Bey.
c) İsmet Bey
d) Celal Bey

6. Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
a) Lozan Barış Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Sevr Antlaşması.
d) Londra Konferansı.

7. Hatay’ın ana vatana katılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1935
d) 1940.

8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı ilkesinden biri değildir?
a) Milliyetçilik.
b) Cumhuriyetçilik.
c) Laiklik
d) Milli Egemenlik

9. Harf İnkılabı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
a) 1928
b) 1937
c) 1919
d) 1945.

10. Türkçe’nin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932 yılında Atatürk tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu.
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
c) Türk Dil Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

11. 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rize.
b) Eskişehir.
c) Kastamonu
d) Ordu

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun kurulmasının temel amacıdır?
a) Güneş Dil teorisini ispatlamak.
b) Osmanlıcanın izlerini silmek.
c) Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
d) Türk dilini Avrupa dillerine benzetmek

13. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomiyi düzenlemeye yöneliktir?
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Laiklik.
d) Milliyetçilik.

14. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi Atatürk ilkelerinin hangisinin bir gerçeğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik.
d) Laiklik.

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilkelerinden sayılmaz?
a) Cumhuriyetçilik
b) Meşrutiyetçilik
c) Laiklik.
d) Milliyetçilik.

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre milleti oluşturan öğelerden birisi değildir?
a) Dil birliği.
b) Tarih birliği.
c) Kültür birliği
d) Ekonomik birlik

17. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda halledilememiştir?
a) Hatay sorunu
b) Kapitülasyonlar
c) Doğu Trakya sorunu.
d) Yunan sınırı.

18. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan bir inkılaptır?
a) Kılık kıyafet inkılabı.
b) Medeni kanunun kabulü.
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması

19. Türkiye’nin ilk anayasası hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 1921
b) 1938
c) 1936
d) 1961.

20. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılabı.
d) Uluslar arası ölçülerin kabulü

21. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 29 Ekim 1923.
b) 3 Mart 1924.
c) 23 Nisan 1920
d) 19 Mayıs 1919

22. Atatürk’ün doğum yeri ve yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ankara, 1881.
b) İstanbul, 1885.
c) Manastır, 1886
d) Selanik, 1881

23. Doğu cephesinde Ermenilerin saldırıları aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sona erdirilmiştir?
a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Sevr Antlaşmanı.
d) Lozan Antlaşması.

24. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I.Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile imza edilmiştir?
a) Versailles
b) Sevres
c) Neuilly.
d) Saint- Germen.

25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur?
a) İttihat ve Terakki Cemiyeti.
b) İngiliz Muhipleri Cemiyeti.
c) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
d) Karakol Cemiyeti

26. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı aşağıdakilerden hangisinden hemen sonra gerçekleşmiştir?
a) İzmir’in işgali
b) Paris Barış Konferansı
c) İstanbul’un işgali.
d) Sevr Antlaşması.

27. Milli Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma güney sınırlarımızı belirlemiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Lozan Konferansı
c) Moskova Antlaşması.
d) Londra Konferansı.

28. Atatürk ilkelerinden hangisi toplum hayatında dini tutuculuğun yerine aklın ve bilimin egemen olmasını amaçlar?
a) Devletçilik.
b) Cumhuriyetçilik.
c) Laiklik
d) İnkılapçılık

29. Montreaux (Montrö) sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 10 Kasım 1938.
b) 20 Haziran 1937.
c) 20 Temmuz 1936
d) 20 Temmuz 1937

30. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son padişahıdır?
a) Vahdettin
b) Abdülmecit Efendi.
c) Kanuni Sultan Süleyman.
d) Yavuz Sultan Selim

31. Atatürk’ün subay olarak ilk görev yeri neresidir?
a) Tahran.
b) Trablusgarp.
c) Çanakkale
d) Şam

32. Atatürk hangi tarihte Samsun’a çıkmıştır?
a) 23 Nisan 1919.
b) 28 Ocak 1920.
c) 19 Mayıs 1919
d) 18 Nisan 1932

33. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 29 Ekim 1923
c) 16 Mart 1926.
d) 3 Mart 1924.

34. Milli Mücadele döneminde Batı cephesinde hangi ülkenin kuvvetleriyle savaşılmıştır?
a) Fransa.
b) İngiltere.
c) Yunanistan
d) İtalya

35. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Milli Mücadele dönemine rastlamaz?
a) Çanakkale Savaşı
b) Büyük Taarruz.
c) Sakarya Savaşı.
d) İnönü Savaşları

36. Aşağıdaki kişilerden hangisi Atatürk’ten sonra Cumhurbaşkanı seçilmiştir?
a) Celal Bayar.
b) Fahri Korutürk.
c) İsmet İnönü
d) Cemal Gürsel

37. Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini hangi olay sırasında vermiştir?
a) Büyük Taarruz
b) Sakarya Meydan Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi.
d) Çanakkale Savaşları.

38. Atatürk hangi savaşta gösterdiği başarı ile “Anafartalar Kahramanı” unvanını almıştır?
a) Büyük Taarruz.
b) Sakarya Meydan Muharebesi.
c) Çanakkale Savaşları
d) Birinci İnönü Muharebesi

39. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin esas amaçlarını dile getirmiştir?
a) Amasya Genelgesi .
b) Erzurum Kongresi.
c) Sivas Kongresi
d) Misakımilli

40. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
b) Tarkya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Mavri Mira Cemiyeti

41. “Manda ve himaye kabul olunamaz?” kararı aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?
a) Sivas Kongresi.
b) Alaşehir Kongresi.
c) Erzurum Kongresi
d) Balıkesir Kongresi

42. Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin imzalamış olduğu ilk barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk-Afganistan Antlaşması.
b) Ankara Antlaşması.
c) Gümrü Antlaşması
d) Moskova Antlaşması

43. Osmanlı saltanatı hangi tarihte kaldırılmıştır?
a) 23 Temmuz 1922.
b) 17 Kasım 1922.
c) 1 Kasım 1922
d) 11 Kasım 1922

44. Türk kadınına toplumda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanınlar verilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilatıesasiye Kanunu.
c) Kanunuesasi.
d) Ceza Kanunu

45. 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisini kazanmıştır?
a) Medeni nikah.
b) Toplantı ve yürüyüş hakkı.
c) Kılık kıyafetinde değişiklik yapılması
d) Milletvekili seçilme hakkı

46. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değildir?
a) Mavri Mira.
b) Pontus Rum.
c) Reddi ilhak
d) Taşnak ve Hınçak

47. TBMM Hükümetin ve Misakımilli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Rusya
c) Fransa.
d) İtalya.

48. TBMM’ni tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden ahgisidir?
a) Rusya.
b) Fransa.
c) Afganistan
d) İngiltere

49. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi bir Rum devleti kurmayı amaçlamıştır?
a) Konya Ayaklanması.
b) Yozgat Ayaklanması.
c) Pontus Ayaklanması
d) Kuvayıinzibatiye

50. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?
a) İzmir İktisat Kongresi.
b) Devletçilik uygulaması.
c) Uluslar arası takvime ve saat sistemine geçilmesi
d) Kabotaj Yasası

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)

1. “Misakımilli” hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 10 Ocak 1920.
b) 12 Kasım 1919.
c) 25 Ekim 1920
d) 28 Ocak 1920

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin esas amaçlarını açıklar?
a) Amasya Genelgesi.
b) Erzurum Kongresi.
c) Sivas Kongresi
d) Misakımilli

3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
b) Tarkya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Mavri Mira Derneği

4. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz’de bir Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiştir?
a) Taşnaksutyun.
b) Etnik-i Eterya.
c) Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
d) Pontus Rum

5. Mustafa Kemal Paşaya hangi savaşta Türkiye Büyük Millet Meclis tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi.
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi.

6. Milli Mücadelede aşağıdakilerden hangisiyle milli teşkilatlar tek çatı altında toplanmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi.
d) TBMM’nin Açılması.

7. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır?
a) Gümrü Antlaşması.
b) Brest-Litovsk Antlaşması.
c) Kars Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

8. Hatay’ın ana vatana katılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1935
d) 1940.

9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı ilkesinden biri değildir?
a) Milliyetçilik.
b) Cumhuriyetçilik.
c) Laiklik
d) Mesrutiyetçilik

10. Türk kadınına toplumda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanınlar verilmiştir?
a) Medeni Kanun
b)Teşkilatıesasiye Kanunu
c) Kanunuesasi.
d) Ceza Kanunu.

11. 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisini kazanmıştır?
a) Medeni nikah
b) Belediye seçimlerine katılma hakkı.
c) Kılık kıyafetinde değişiklik yapılması.
d) Milletvekili seçilme hakkını kazanması

12. Türkçe’nin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932 yılında Atatürk tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a)Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
c) Türk Dil Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

13. 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Rize
b)Eskişehir.
c) Kastamonu
d)Ordu.
14. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomi ile ilgilidir?
a) Cumhuriyetçilik
b) Devletçilik
c) Laiklik
d) Milliyetçilik.

15. İtilaf Devletleri, aşağıdakilerden hangisi ile Sevr’in maddelerini biraz yumuşatı
milletine kabul ettirmek istemişlerdir?
a) Lozan Konferansı
b) Lozan Antlaşması
c) Moskova Antlaşması.
d) Ankara Antlaşması.

16. Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda toplanmıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Birinci İnönü Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi.
d) Başkumandan Meydan Muharebesi.

17. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda halledilememiştir?
a) Hatay sorunu
b) Kapitülasyonlar.
c) Doğu Trakya sorunu.
d) Yunan sınırı

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını en kapsamlı biçimde açıklar?
a) Ulusal egemenlik savaşıdır.
b) Ulusal bağımsızlık savaşıdır.
c) Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır
d) Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır

19. Türkiye’nin ilk anayasası hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 1921
b) 1938
c) 1936
d) 1960.

20. İlk TBMM’de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?
a) Yeni Türk Devleti’nin anayasasının kabulü.
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın onaylanması.
c) Gümrü Barış Antlaşması’nın onaylanması
d) Saltanatın kaldırılması

21. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılabı.
d) Uluslar arası ölçülerin kabulü.

22. Aşağıdaki devletlerden hangisi Milli Mücadele sırasında savaşmadan Anadolu’daki işgaline son vermiştir?
a) Fransa.
b) İngiltere.
c) Yunanistan
d) İtalya

23. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a) Kılık kıyafette değişiklik.
b) Harf inkılabı.
c) Cumhuriyetin ilanı
d) Saltanatın kaldırılması

24. Aşağıdakilerden hangisi ile Milli Mücadele’de savaşlar dönemine son verilmiştir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması.
b) Ankara Antlaşması.
c) Sevr Antlaşması
d) Mudanya Ateşkes Antlaşması

25. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonucu yapılan antlaşmalardan değildir?
a) Sevr Antlaşması.
b) Versailles Antlaşması.
c) Neuilly Antlaşması
d) Lozan Antlaşması

26. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’de yararlı cemiyetlerin özelliklerinden birisi değildir?
a) Millidirler.
b) Milliyetçilik fikrinin tesiri altındadırlar.
c) Başlangıçta bölgeseldirler
d) Azınlıklarla iş birliği halindedirler

27. Doğu Cephesi’nde Ermenilerin saldırıları aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sona erdirilmiştir?
a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Sevr Antlaşması.
d) Lozan Antlaşması.

28. Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra ilk önce aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
a) Amasya Genelgesi.
b) Misakımilli.
c) Havza genelgesi
d) Erzurum Kongresi

29. Avrupa’da gerçekleşen olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını hızlandırmıştır?
a) Fransız ihtilali
b) Reform Hareketleri
c) Magna Carta.
d) Sanayi İnkılabı.

30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele taraftarı cemiyetlerden biri değildir?
a) Trakya Paşaeli Cemiyeti.
b) İzmir Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
c) Sulh-u Selamet-i Osmaniye Fırkası
d) Redd-i İlhak

31. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi, Atatürk ilkelerinin bir gereğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik.
d) Laiklik.

32. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I.Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti il imza edilmiştir?
a) Versailles Antlaşması
b) Sevres Antlaşması
c) Neuilly Antlaşması.
d) Saint-Germen Antlaşması.

33. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?
a) Mavri Mira.
b) Pontus Rum.
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Taşnak ve Hınçak

34. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı aşağıdakilerden hangisinden hemen sonra gerçekleşmiştir?
a) İzmir’in işgali
b) Paris Barış Konferansı
c) İstanbul’un işgali.
d) Sevr Antlaşması.

35. TBMM Hükümetini ve Misakımilli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Rusya
c) Fransa.
d) İtalya.

36. TBMM’ni tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya.
b) Fransa.
c) Afganistan
d) İngiltere

37. Doğu sınırları kesin olarak aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra belirlenmiştir?
a) Mudanya Ateşkes Antlaşması.
b) Sevr Antlaşması.
c) Kars Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

38. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi bir Rum devleti kurmayı amaçlamıştır?
a) Konya ayaklanması.
b) Yozgat ayaklanması.
c) Pontus ayaklanması
d) Kuvayıinzibatiye

39. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?
a) İzmir İktisat Kongresi.
b) Devletçilik uygulaması.
c) Uluslar arası takvime ve saat sistemine geçilmesi
d) Kabotaj yasası

40. Milli Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma güney sınırlarımızı belirlemiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması.
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması.

41. Devletin, özel sermaye tarafından yapılamayacak olan işleri kendisinin yapacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik.
d) İnkilapçılık.

42. Montreux (Montrö) Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 10 Kasım 1938.
b) 21 Haziran 1937.
c) 20 Temmuz 1939
d) 20 Temmuz 1935

43. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son padişahıdır?
a) Vahdettin
b) Abdülmecit Efendi.
c) Kanuni Sultan Süleyman.
d) Yavuz Sultan Selim

44. Atatürk’ün subay olarak gittiği ilk görev yeri neresidir?
a) Tahran.
b) Trablusgarp.
c) Çanakkale
d) Şam

45. Atatürk TBMM’ni hangi tarihte açmıştır?
a) 23 Nisan 1920
b) 28 Ocak 1920
c) 16 Mart 1920.
d) 18 Nisan 1923.

46. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 29 Ekim 1923
c) 16 Mart 1926.
d) 3 Mart 1924.

47. Aşağıdaki kişilerden hangisi Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanı seçilmiştir?
a) Celal Bayar.
b) Fahri Korutürk.
c) İsmet İnönü
d) Cemal Gürsel

48. Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini hangi olay sırasında vermiştir?
a) Büyük Taarruz.
b) Sakarya Meydan Muharebesi.
c) İkinci İnönü Muharebesi
d) Çanakkale Savaşı

49. Atatürk hangi savaşta gösterdiği başarı ile “Anafartalar Kahramanı” unvanını almıştır?
a) Büyük Taarruz.
b) Sakarya Meydan Muharebesi.
c) Çanakkale Savaşları
d) Birinci İnönü Muharebesi

50. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle anayasal düzene geçişin ilk adımı atılmıştır?
a) I.Meşrutiyet ile
b) Tanzimat ile
c) Cumhuriyet ile.
d) II:Meşrutiyet ile.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI
(YÜKSEKÖĞRETİM)


1. Aşağıdaki etkilerden hangisi Fransız İnkılabından gelmemiştir?
a) Milleytçilik
b) Monarşi (krallık yönetimi)
c) Laiklik.
d) Anayasacılık.

2. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçişin ilk adımı atılmıştır?
a) II.Meşrutiyet.
b) Tanzimat.
c) Cumhuriyet
d) I.Meşrutiyet

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını en kapsamlı biçimde açıklar?
a) Ulusal egemenlik savaşıdır.
b) Ulusal bağımsızlık savaşıdır.
c) Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır
d) Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır

4. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz’de bir Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiştir?
a) Taşnaksutyun
b) Etnik-i Eterya.
c) Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
d) Pontus Rum

5. Milli Mücadele sırasında İstanbul Hükümetinin yetersizliği karşısında ilk defa geçici bir hükümet oluşturulması fikri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi.
c) Sivas Kongresi
d) Amasya Mülakatı

6. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı yıllarında ilk yayımladığı genelge hangisidir?
a) Amasya Genelgesi.
b) Misakımilli Bildirisi.
c) Erzurum Kongresi Beyannamesi
d) Havza Genelgesi

7. İlk TBMM’de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?
a) Yeni Türk Devleti’nin anayasasının kabulü.
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın onaylanması.
c) Gümrü Barış Antlaşması’nın imzalanması
d) Saltanatın kaldırılması

8. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
a) Anayasanın laikleştirilmesi.
b) Halifeliğin kaldırılması.
c) Saltanatın kaldırılması
d) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

9. Çağdaşlaşma ne demektir?
a) Mutlaka her bakımdan batılı gibi olmak.
b) Sürekli olarak doğu uygarlığını benimsemek.
c) Batının değerlerini bütünüyle almak
d) Çağdaş uygarlığın akılcı kurumların almak

10. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının ortak özelliği nedir?
a) Güçler birliği ilkesini benimsemeleri.
b) Laiklik ilkesini benimsemeleri.
c) Ulusal egemenliği esas almaları
d) Kadın haklarını benimsemeleri

11. Takrir-i Sükun Kanunu hangi olayın sonucunda çıkarılmıştır?
a) Anadolu’nun işgali.
b) TBMM’ye karşı ayaklanmalar.
c) Şeyh Sait İsyanı
d) Menemen olayı

12. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi Atatürk ilkelerinin hangisin bir gereğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik.
d) Laiklik.

13. Atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya dahil edilmiştir?
a) 1921.
b) 1924.
c) 1928
d) 1937

14. Osmanlı İmparatorluğu’nda “Nizam-ı Cedid” adı verilen yenileşme hareketleri hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
a) Yavuz Sultan Selim
b) III.Selim
c) Kanuni Sultan Süleyman.
d) Abdülmecit.

15. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan heyetin başında aşağıdakilerden hangisi vardı?
a) İsmet Bey.
b) Kazım Bey.
c) Talat Paşa
d) Rauf Bey

16. “Misakımilli” hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 10 Ocak 1920.
b) 12 Kasım 1919.
c) 25 Ekim 1920
d) 28 Ocak 1920

17. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri içerisinde yer almamıştır?
a) Orduların terhisi.
b) Silah ve cephanelerin teslimi.
c) Ege adalarının silahsızlandırılması
d) Boğazların bağlaşık devletlere açılması

18. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin hareket noktası ve amacı olmuştur?
a) Amasya Genelgesi.
b) Erzurum Kongresi.
c) Sivas Kongresi
d) Misakımilli

19. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
b) Trakya Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti.
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Mavri Mira Cemiyeti

20. “Manda ve himaye kabul olunamaz” kararı aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Alaşehir Kongresi.
c) Erzurum Kongresi
d) Balıkesir Kongresi.

21. ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 1921 yılında kabul edilen anayasanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanunuesasi
b) Sened-i İttifak.
c) Teşkilatıesasiye Kanunu
d) Teşkilatımilliye Kanunu.

22. Mustafa Kemal Paşaya hangi savaşta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi.
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi.

23. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın tarihi aşağıdakilerden hangsidir?
a) 3 Eylül 1922
b) 11 Ekim 1922
c) 18 Eylül 1920.
d) 27 Ekim 1920.

24. Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
a) Lozan Barış Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Sevr Antlaşması.
d) Londra Konferansı.

25. Osmanlı saltanatı hangi tarihte kaldırılmıştır?
a) 23 Temmuz 1922.
b) 17 Kasım 1922.
c) 1 Kasım 1922
d) 11 Kasım 1922

26. Hatay’ın ana vatana katılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1935.
d) 1940.

27. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı ilkesinden biri değildir?
a) Milliyetçilik.
b) Cumhuriyetçilik.
c) Laiklik
d) Meşrutiyetçilik

28. Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti döneminde kurulmamıştır?
a) Cumhuriyet Halk Partisi.
b) Serbest Cumhuriyet Partisi.
c) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
d) İttihat ve Terakki Partisi

29. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin anayasaya girdiği tarihtir?
a) 1937
b) 1924
c) 1925.
d) 1928.

30. Türk kadınına toplumda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanınla verilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilatıesasiye Kanunu
c) Kanunuesasi.
d) Ceza Kanunu.

31. Atatürk döneminde aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmamıştır?
a) Balkan Antantı.
b) Sadabad Paktı.
c) Montrö Boğazlar Antlaşması
d) NATO

32. Türkiye I.İktisadi Kongresi İzmir’de hangi tarihte açılmıştır?
a) 17 Şubat 1923
b) 20 Şubat 1923
c) 25 Eylül 1922.
d) 30 Ekim 1923.

33. Millet Mektepleri hangi inkılabın destekleyicisi olarak açılmıştır?
a) Harf inkılabı
b) Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması
c) Tevhid-i Tedrisat.
d) Cumhuriyetin ilanı.

34. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul ediliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3 Mart 1924
b) 1 Kasım 1922
c) 29 Ekim 1923.
d) 1 Mart 1926.

35. Türkçe’nin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932 yılında Atatürk tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu.
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
c) Türk Dil Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu

36. 31 Mayıs 1933’te çıkarılan “İstanbul Üniversitesinin Kurulması Hakkında” kanun ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
a) İstanbul şehrinin adının duyulması.
b) “Darülfunun” kaldırılarak yerine “Üniversite” kurulması
c) “Darülfunun” un geliştirilmesi.
d) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

37. 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rize.
b) Eskişehir.
c) Kastamonu
d) Ordu

38. Mustafa Kemal’in “Atatürk” soyadını aldığı “Soyadı Kanunu”nun çıktığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930
b) 1932
c) 1933
d) 1934

39. Atatürk’ün Türk ulusunu sermaye birikimine alıştırmak, kredi kurumların geliştirmek için kurduğu bankanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Merkez Bankası.
b) Osmanlı Bankası.
c) Türkiye İş Bankası
d) Ziraat Bankası

40. Aşağıdakilerden hangisi ile İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nın maddelerini biraz yumuşatıp kabul ettirmek istemişlerdir?
a) Londra Konferansı
b) Lozan Antlaşması
c) Moskova Antlaşması.
d) Ankara Antlaşması.

41. Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisi sonucunda toplanmıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Birinci İnönü Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi.
d) Başkumandan Meydan Muharebesi.

42. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda halledilememiştir?
a) Hatay sorunu
b) Kapitülasyonlar.
c) Doğu Trakya sorunu.
d) Yunan sınırı

43. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan bir inkılaptır?
a) Kılık kıyafet inkılabı.
b) Medeni Kanun’un kabulü.
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması

44. Kadınlarımız milletvekili seçilme hakkını hangi yılda elde etmişlerdir?
a) 1934
b) 1919
c) 1876
d) 1839

45. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılabı.
d) Uluslar arası ölçülerin kabulü.

46. Aşağıdaki devletlerden hangisi Milli Mücadele sırasında savaşmadan Anadolu’daki işgaline son vermiştir?
a) Fransa.
b) İngiltere.
c) Yunanistan
d) İtalya

47. I) Samsun’a çıkış
II) Amasya Genelgesi
III) Erzurum Kongresi
IV) Havza Genelgesi
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) I-IV-II-III
c) IV-II-I-III.
d) I-III-IV-II.

48. Milli Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma güney sınırlarımızı belirlemiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması.
d) Gümrük Antlaşması.

49. Devletin, özel sermaye tarafından yapılamayacak olan işleri kendisinin yapacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik.
d) İnkılapçılık.

50. Atatürk’ün subay olarak gittiği ilk görev yeri neresidir?
a) Tahran.
b) Tarblusgarp.
c) Çanakkale
d) ŞamTÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerin hangisi Anayasanın düzenleme alanına girmez?
a) Devletin organlarının neler olduğu.
b) Bireylerin sahip oldukları temel hak ve hürriyetler.
c) Devlet organlarını görev, yetki ve sorumlulukları
d) Devlete karşı işlenen suçların neler olduğu

2. 1982 anayasası’nın hazırlanmasında yazılı kaynak olarak yararlanılmayan seçeneği işaretleyiniz.
a) Önceki Türk anayasaları
b) Türk Cumhuriyetlerinin anayasaları
c) MGK kararları ve MGK Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in konuşmaları.
d) Milletlerarası evrensel belgeler.

3. 1982 anayasası’nın temel nitelikleri arasında sayılamayacak husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1982 Anayasası diğer anayasalardan daha uzun ve ayrıntılı hükümler içermektedir.
b) 1982 anayasası devlet otoritesi ve yürütmeyi güçlendirmiştir.
c) Sert anayasadır.
d) Hiçbiri

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden olmayan seçeneği işaretleyiniz.
a) Devletin dini İslam’dır
b) İnsan haklarına saygılıdır
c) Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır.
d) Sosyal bir hukuk devletidir.

5. Cumhuriyet:
a) Cumhuriyet, devlet başkanının ve siyasal iktidarı elinde bulunduranların veraset kuralları gereğince değil, seçimle iş başına gelmelerini gerektirir
b) Cumhuriyet, devlet başkanının ömür boyu seçildiği sistemdir
c) Cumhuriyet, devletin ülkesinde yaşayan bireylerin tebaa olarak kabul edildiği sistemdir.
d) Egemenliğin belirli bir ırka verildiği sistemdir.

6. Milliyetçilik ilkesi hangi tarihte Anayasamıza girmiştir?
a) 1924
b) 1961
c) 1937
d) 1982

7. Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde uygulanan ilkelerden değildir?
a) Seçimler serbesttir.
b) Eşit ve gizli oy prensibi geçerlidir.
c) Seçimler iki derecelidir
d) Seçim sonuçları açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır

8. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında uyulması gereken ilkelerden olmayanı işaretleyiniz.
a) Sınırlama yasa ile yapılmalıdır.
b) Sırlamalar Anayasada belirtilen sebeplere dayandırılmalıdır.
c) Sınırlandırma ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır
d) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlandırmalar öngörüldükleri amaç dışında kullanılabilir

9. 1982 anayasası ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
a) Sert bir anayasadır.
b) Bir geçiş dönemi öngörmüştür
c) Yargıyı güçlendirmiştir
d) Yürütmeyi güçlendirmiştir.

10. Hangi ilke Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında yer almaz?
a) Laiklik ilkesi
b) Sosyal hukuk devleti ilkesi.
c) Atatürk milliyetçiliği.
d) Monarşi

11. Anayasaya göre değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeler hangisidir?
a) Cumhurbaşkanın seçimine ilişkin 102.madde.
b) Temel hak ve hürriyetlerin niteliğini belirten 12.madde.
c) Anayasanın ilk üç maddesi
d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu düzenleyen 75.madde

12. Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak Anayasamız devlet organlarını hangi başlıklar altında düzenlemiştir?
a) Yasama.
b) Yürütme.
c) Yasama, yürütme ve yargı
d) Yargı

13. Bakanlar Kurulunun Görevin Sona Erdirmeyen seçeneği işaretleyiniz.
a) Bakanlar Kurulunun göreve başlarken güvenoyu alması
b) Gensoru sonucunda güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunun düşürülmesi
c) Başbakanın Yüce Divana sevkedilmesi.
d) Bakanlar Kurulunun istifası.

14. Yasama yetkisi hangi organa aittir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi
c) Bakanlar Kurulu.
d) Genelkurmay Başkanlığı.

15. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti ilkesinin bir unsuru değildir?
a) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması.
b) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi.
c) Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesi
d) Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi

16. İdarenin yargısal denetiminin yapılabilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir unsurudur?
a) Laiklik ilkesi.
b) Cumhuriyetçilik ilkesi.
c) Hukuk devleti ilkesi
d) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

17. Aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarmaya yetkilidir?
a) Başbakan.
b) Cumhurbaşkanı.
c) Bakanlar kurulu
d) Bakanlıklar

18. Hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili olan görevlerinden biri değildir?
a) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
b) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek.
d) Askeri Yargıtay üyelerin seçmek

19. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken şartlardan birisi değildir?
a) Türk vatandaşı olmak
b) Kırk yaşını doldurmuş olmak.
c) Bir kamu kurumunda en az on yıl çalışmış olmak
d) Daha önceden Cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak.

20. Bakanlar Kurulunun parlamento karşısındaki sorumluluğunu ne ad verilir?
a) Siyasi sorumluluk
b) Hukuki sorumluluk
c) Cezai sorumluluk.
d) Hiçbiri.

TÜRKİYE CUMHURUYETİ ANAYASASI SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)

1. 1982 Anayasasının hazırlanması ile ilgili olarak yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz?
a) 12 Eylül askeri hareketi sonunda hazırlanmıştır
b) Anayasanın ilk hali Danışma Meclisi tarafından hazırlanmıştır.
c) Temsilciler Meclisince hazırlanmıştır
d) Milli Güvenlik Konseyi tarafından son şekli verilmiş ve halkoyu ile kabul edilmiştir.

2. Atatürk Milliyetçiliği için söylenemeyecek olan seçeneği işaretleyiniz
a) Türk milliyetçiliği ile eşanlamlıdır
b) 1924 Anayasasının ilk halinde yer almaktadır
c) Milliyetçiliği reddeden anlayışları olduğu gibi, ırkçılığa, şovenizme ve saldırganlığa da karşı olan bir anlayıştır
d) İnsancıl, barışçıl, birleştirici, bütünleştirici bir milliyetçiliktir.

3. Aşağıdakilerdin hangisi çoğulcu demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
a) Siyasal çoğunluk.
b) Temsil.
c) Sınırlama yapılırken Anayasa Mahkemesi’nin görüşü alınmalıdır.
d) Muhalefet etme özgürlüğü

4. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi için söylenemez?
a) Hukuk kurallarının kaynağı laik devlette ilahidir
b) Kişiler dinsel inanç ve düşüncelerinden dolayı kınanamaz
c) Kişiler kamu düzenini bozmamak şartıyla serbestçe ibadetlerini yerine getirebilirler.
d) Dinin devlet işlerine karışmaması esastır

5. Hangi rejim devlet başkanının ve siyasal iktidarı elide bulunduranların veraset kurallarınca değil, seçimle işbaşına gelmelerini gerektirir?
a) Monarşi
b) Cumhuriyet
c) Meşruti monarşi.
d) Hiçbiri.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türk Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.
c) Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz
d) Yöneticileri seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur

7. Hangi yetki Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir?
a) Yasama
b) Yürütme
c) Yargı.
d) Hiçbiri.

8. Yürütme yetkisini ve görevini hangi iki makam kullanır?
a) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi.
b) Bakalar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı.
c) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
d) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

9. Kişinin hak ve ödevleri için söylenemeyecek olan seçeneği işaretleyiniz.
a) Bu tür hak ve hürriyetlere klasik hürriyetler veya negatif statü hakları da denilmektedir.
b) Burada asıl olan devletin mümkün olduğu ölçüde bu haklara karışmamasıdır.
c) Bu haklar Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetlerini düzenleyen ikinci kısmında yer almaktadır
d) Hiçbiri

10. Hangisi Bakanlar Kurulunun görev alanına dahil değildir?
a) Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek, düzenlemek ve uygulamaya koymak (genel siyaseti yürütmek, hükümet etmek)
b) Tüzük çıkarmak.
c) Anayasanın 91 ve 121.maddelerindeki şartlara uygun olarak Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak.
d) Yükseköğretim Kurulu üyelerini atamak

11. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevini sona erdiren sebeplerden biri değildir?
a) Göreve başlarken güvenoyu almaması.
b) Gensoru sonucunda güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunun düşürülmesi.
c) Görev sırasında güvenoyu talep edip, talebinin reddedilmesi
d) Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu dağıtması

12. Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanunu tasarısını hazırlamak hangi organın görevidir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Bakanlar Kurulu
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi.
d) Hiçbiri.

13. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görev ve yetkilerinden biri değildir?
a) Bakanları seçmek ve görevlerinden alınmasını Cumhurbaşkanına önermek.
b) Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek.
c) Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanunu tasarısını hazırlamak
d) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak

14. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Cumhurbaşkanlığına vekillik eden makam hangisidir?
a) Başbakan
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi
c) Genelkurmay Başkanı.
d) İçişleri Bakanı.

15. Cumhurbaşkanın yürütmenin sorumsuz kanadını oluşturması ve karşı imza kuralı gereğince yaptığı işlemlerden doğan siyasi, cezai ve hukuki sorumluluk bütünüyle hangi makama veya makamlara aittir?
a) Başbakan ve ilgili bakana aittir
b) Bakanlar Kuruluna aittir.
c) Yalnız ilgili Bakana aittir.
d) Hiçbiri

16. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek hangi makamın görevidir?
a) Başbakan
b) Cumhurbaşkanı
c) Bakanlar Kurulu.
d) Anayasa Mahkemesi.

17. aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının “yargı” ile ilgili görevlerinden biri değildir?
a) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.
b) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek.
c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek
d) Devlet Denetleme Kurulu’nun üyeleri ile başkanlarını atamak ve bu kurula inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak

18. Anayasanın 101.maddesine göre “Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer” Bu hükmün getiriliş amacı nedir?
a) Cumhurbaşkanının hukuki sorumsuzluğunu sağlamak.
b) Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğunu sağlamak.
c) Cumhurbaşkanının siyasal sorumsuzluğunu sağlamak
d) Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamak

19. Yasama organı (TBMM) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
a) Genel oyla seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur.
b) Bu yetki devredilemez.
c) Kanun koyar, değiştirir ve kaldırır
d) Yargı kararlarını temyizen inceler

20. Tüzükle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Danıştay’ın onayı ile çıkarılır.
b) Kamu tüzel kişilerince çıkarılır.
c) Danıştay incelenmesi Bakanlar Kurulunu bağlamaz
d) Yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI
(YÜKSEKÖĞRETİM)

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini kimin adına kullanmaktadır?
a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına.
b) Bakanlar Kurulu adına.
c) Türk Milleti adına
d) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu adına

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının özelliklerindendir?
a) Anayasanın yapılması ve değiştirilmesi normal kanunlara ilişkin usul ve esaslara göredir
b) Devlet otoritesi ve yürütmeyi güçlendirmiştir
c) Diğer Anayasalara oranla daha kısa ve ayrıntıya kaçmayan hükümleri içerir.
d) Diğer Anayasalarda olduğu gibi bir geçiş dönemi öngörmemiştir.

3. Birden fazla gerçek anlamda siyasal partinin varlığı:
a) Çoğulcu demokrasinin temel ilkelerindendir
b) Sosyal devlet ilkesinin bir sonucudur
c) Anayasanın başlangıç kısmında yer alması gereken bir ilkedir.
d) Atatürk milliyetçiliğinin bir gereğidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi kanun önünde eşitlik ilkesinin kapsamında değildir?
a) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve benzeri sebep gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
b) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
c) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
d) Hiçbiri.

5. Anayasada yer alan laiklik ilkesi için söylenemeyecek olan seçeneği işaretleyiniz.
a) Kişiler dinsel inanç ve düşüncelerinden dolayı farklı işlemlere tabi kılınamaz
b) Serbestçe ibadet yapma hiçbir sebeple sınırlandırılamaz
c) Anayasanın din ve vicdan hürriyeti başlığını taşıyan 24.maddesi laiklik ilkesinin anayasal bir ifadesidir.
d) Anayasanın 174.maddesinde yer alan Devrim Yasalarının amacı laiklik ilkesini korumaktır.

6. Sosyal devletin unsurlarından olmayan seçeneği işaretleyiniz
a) Milli gelirin artırılması
b) Milli gelirin bireylere eşit biçimde dağıtılmasını sağlamak
c) Hürriyetlerin gerçekleşmesi için maddi imkanların sağlanması.
d) Bireylerin sosyal güvenliğe kavuşturulması.

7. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?
a) Yasaların genel, soyut ve kişilik dışı olması.
b) Kazanılmış haklara saygı gösterilmesi.
c) Kanunsuz suç ve ceza olmaz
d) Hiçbiri

8. Bakanlar Kurulunun uyumlu çalışmasını bozan bir bakanın, Başbakanın önerisi üzerine hangi makam tarafından görevine son verilir (azledilir)?
a) Cumhurbaşkanı
b) Bakanlar Kurulu
c) Anayasa Mahkemesi.
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi.

9. Tüzük çıkarılabilmesi için hangi makamın incelemesi gerekir?
a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Milli Güvenlik Kurulu.
d) Devlet Denetleme Kurulu.

10. Milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı hangi makam sorumludur?
a) Bakanlar Kurulu
b) Cumhurbaşkanı
c) Genelkurmay Başkanlığı.
d) Başbakan.

11. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halk oyuna sunma yetkisi kime aittir?
a) Başbakan.
b) Anayasa mahkemesi.
c) Cumhurbaşkanı
d) Bakanlar Kurulu

12. Hangi rejim devlet başkanının ve siyasal iktidarı elinde bulunduranların veraset kurallarınca değil, seçimle işbaşına gelmelerini gerektirir?
a) Monarşi
b) Cumhuriyet
c) Meşruti monarşi.
d) Hiçbiri.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türk Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanılır.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.
c) Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz
d) Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur

14. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini seçmek hangi makamın görevidir?
a) Başbakan.
b) Bakanlar Kurulu.
c) Cumhurbaşkanı
d) Adalet Bakanı

15. Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi mahalli idare değildir?
a) İl Özel İdaresi.
b) Belediye idaresi.
c) Köy idaresi
d) Mahalle idaresi

16. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda Anayasada öngörülen düzenlemeye uygun olmayan seçeneği işaretleyiniz
a) Temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü sebebiyle sınırlandırılabilir.
b) Sınırlandırma kanun ya da tüzük ile yapılabilir
c) Sınırlandırmalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
d) Sınırlama sebepleri öngördükleri amaç dışında kullanılamaz.

17. Yargıç teminatı ve mahkemelerin bağımsızlığı hangi ilkenin gereklerinden birisidir?
a) Hukuk devleti
b) İnsan haklarına saygılı devlet
c) Sosyal devlet.
d) Çoğulcu demokrasi.

18. Tüzükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Danıştay incelemesinden geçirilmek zorundadır
b) Kamu tüzel kişilerince çıkarılır
c) Danıştay incelemesi Bakanlar Kurulunu bağlamaz.
d) Yargısal denetimi idari yargı tarafından yapılır.

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Milli gelirin artırılması hukuk devletinin gereklerindendir
b) Kuvvetler ayrılığı ilkesi hukuk devletinin gereklerindendir
c) İdari işlem ve eylemlerden doğan zararların devlet tarafından tazmin edilmesi hukuk devletinin gereklerindendir.
d) Yasaların Anayasaya uygunluğunun sağlanması hukuk devletinin gereklerindendir.

20. Yanlış olan seçeneği işaretleyiniz
a) Cumhurbaşkanı Başbakanı atar ve istifasını kabul eder
b) Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden atabilir
c) Cumhurbaşkanı Başbakanın istemi doğrultusunda Bakanları görevden alabilir.
d) Bakanlar Kurulu oy çokluğu değil, oybirliği ile karar alır. Bakanlar Kurulu kararına katılmayan bir bakanın istifa etmesi gerekir.

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devletin kurucu unsurları arasında yer almaz?
a) Ülke.
b) İnsan topluluğu.
c) İktidar
d) Din

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel organları hangi belgede tanımlanmıştır?
a) Türk Ceza Yasasında.
b) TBMM İçtüzüğünde.
c) Anayasada
d) Tanzimat Fermanı’nda

3. Yasa yapmak, değiştirmek ve kaldırmakla yetkili olan TBMM’nde seçilmiş milletvekili sayısı kaçtır?
a) 450
b) 550
c) 300
d) 226

4. Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilir?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına TBMM’ne aittir
b) Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve hükümet kullanır
c) Yargı yetkisi Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
d) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

6. Hiçbir yasa, yönetsel işlem ve eylemin, anayasa ilke ve kurallarına aykırı olamayacağını vazeden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yargı bağımsızlığı
b) Anayasanın üstünlüğü
c) Kuvvetler ayrılığı.
d) Yasamanın üstünlüğü.

7. Başbakan ve bakanların hangi organa karşı siyasal sorumluluğu vardır?
a) Cumhurbaşkanına
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
c) Yüksek kurullara.
d) Avrupa insan Hakları Mahkemesine.

8. Türkiye’deki merkezi yönetimin kuruluşu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İllere, iller ilçelere, ilçeler de köylere bölünmüştür.
b) İllere, iller bucaklara, bucaklar da mahallelere bölünmüştür.
c) Bölgelere, bölgeler illere, iller de ilçelere bölünmüştür
d) İllere, iller ilçelere, ilçeler de bucaklara bölünmüştür

9. Yerel yönetimlerin seçimleri kaç yılda bir yapılır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 7

10. Aşağıdakilerden hangisi “Mahalli İdareler” den biri değildir?
a) İl özel idareleri
b) Üniversiteler
c) Köyler.
d) Belediyeler.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler, halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir.
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir

12. Genelkurmay Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a) Başbakana
b) Cumhurbaşkanını
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine.
d) Milli Savunma Bakanlığına.

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasıda değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu Başkanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın ilan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu başkanı
d) Bağ-Kur Genel MüdürlüğüGENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devleti tanımlamaz?
a) Devlet, toplumun en üst siyasal örgütlenmesidir.
b) Devlet, belirli bir ülkede yerleşmiş insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal bir kuruluştur.
c) Devlet, zorlayıcı yetkiye sahip siyasal bir kuruluştur
d) Devlet, insanlık tarihinin en başından beri var olan bir siyasal kuruluştur

2. Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına ………… aittir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine
b) Cumhurbaşkanına
c) Hükümete.
d) Bakanlar Kuruluna.

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimini etkileyip ona yön veren ve Anayasamızda da yer almış bulunan ilkelerden birisi değildir?
a) Demokratik devlet
b) İdarenin keyfiliği
c) Laik devlet.
d) Merkezden yönetim.

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanun hükmünde kararname ile düzenlenir.
b) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir
c) Sadece merkezi idare, kuruluş ve görevleri itibariyle kanunla düzenlenir.
d) hiçbiri

5. Başbakan ve bakanların ………… ve …….. olmak üzere iki sorumluluğu vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Siyasi- Hukuki
b) Anayasal – Siyasi
c) Yürütme- Yargı.
d) Yargısal – Politik.

6. Başbakan ve Bakanların siyasi sorumlulukları aşağıdakilerden hangisine karşıdır?
a) Cumhurbaşkanına.
b) Anayasa Mahkemesine.
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine
d) Yüce Divana

7. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları hariç olmak üzere, ülkemizde kaç bakanlık vardır?
a) 15
b) 17
c) 16
d) 18

8. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organı içinde yer almaz?
a) Cumhurbaşkanı.
b) Çevre Bakanı.
c) Genelkurmay Başkanı
d) Başbakan

9. Hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi değildir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak.
b) Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda inceleme ve araştırma yapmak.
c) Mahkemelerde inceleme ve araştırma yapmak
d) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak

10. Hangisi iki kez seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızdır?
a) Kenan Evren.
b) Turgut Özal.
c) Süleyman Demirel
d) Hiçbiri

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Yasa koymak.
b) Bakanlar kurulunu

9962
0
0
Yorum Yaz