Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim soruları
03 01 2009

Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim soruları

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(İLKÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devletin kurucu unsurları arasında yer almaz?
a) Ülke.
b) İnsan topluluğu.
c) İktidar
d) Din

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel organları hangi belgede tanımlanmıştır?
a) Türk Ceza Yasasında.
b) TBMM İçtüzüğünde.
c) Anayasada
d) Tanzimat Fermanı’nda

3. Yasa yapmak, değiştirmek ve kaldırmakla yetkili olan TBMM’nde seçilmiş milletvekili sayısı kaçtır?
a) 450
b) 550
c) 300
d) 226

4. Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilir?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına TBMM’ne aittir
b) Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve hükümet kullanır
c) Yargı yetkisi Türk Ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
d) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

6. Hiçbir yasa, yönetsel işlem ve eylemin, anayasa ilke ve kurallarına aykırı olamayacağını vazeden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yargı bağımsızlığı
b) Anayasanın üstünlüğü
c) Kuvvetler ayrılığı.
d) Yasamanın üstünlüğü.

7. Başbakan ve bakanların hangi organa karşı siyasal sorumluluğu vardır?
a) Cumhurbaşkanına
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
c) Yüksek kurullara.
d) Avrupa insan Hakları Mahkemesine.

8. Türkiye’deki merkezi yönetimin kuruluşu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İllere, iller ilçelere, ilçeler de köylere bölünmüştür.
b) İllere, iller bucaklara, bucaklar da mahallelere bölünmüştür.
c) Bölgelere, bölgeler illere, iller de ilçelere bölünmüştür
d) İllere, iller ilçelere, ilçeler de bucaklara bölünmüştür

9. Yerel yönetimlerin seçimleri kaç yılda bir yapılır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 7

10. Aşağıdakilerden hangisi “Mahalli İdareler” den biri değildir?
a) İl özel idareleri
b) Üniversiteler
c) Köyler.
d) Belediyeler.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler, halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir.
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir

12. Genelkurmay Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a) Başbakana
b) Cumhurbaşkanını
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine.
d) Milli Savunma Bakanlığına.

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasıda değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu Başkanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın ilan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu başkanı
d) Bağ-Kur Genel MüdürlüğüGENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)

1. Aşağıdakilerden hangisi devleti tanımlamaz?
a) Devlet, toplumun en üst siyasal örgütlenmesidir.
b) Devlet, belirli bir ülkede yerleşmiş insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal bir kuruluştur.
c) Devlet, zorlayıcı yetkiye sahip siyasal bir kuruluştur
d) Devlet, insanlık tarihinin en başından beri var olan bir siyasal kuruluştur

2. Yasama yetkisi, Türk Ulusu adına ………… aittir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine
b) Cumhurbaşkanına
c) Hükümete.
d) Bakanlar Kuruluna.

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimini etkileyip ona yön veren ve Anayasamızda da yer almış bulunan ilkelerden birisi değildir?
a) Demokratik devlet
b) İdarenin keyfiliği
c) Laik devlet.
d) Merkezden yönetim.

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanun hükmünde kararname ile düzenlenir.
b) İdare, kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir
c) Sadece merkezi idare, kuruluş ve görevleri itibariyle kanunla düzenlenir.
d) hiçbiri

5. Başbakan ve bakanların ………… ve …….. olmak üzere iki sorumluluğu vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Siyasi- Hukuki
b) Anayasal – Siyasi
c) Yürütme- Yargı.
d) Yargısal – Politik.

6. Başbakan ve Bakanların siyasi sorumlulukları aşağıdakilerden hangisine karşıdır?
a) Cumhurbaşkanına.
b) Anayasa Mahkemesine.
c) Türkiye Büyük Millet Meclisine
d) Yüce Divana

7. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları hariç olmak üzere, ülkemizde kaç bakanlık vardır?
a) 15
b) 17
c) 16
d) 18

8. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organı içinde yer almaz?
a) Cumhurbaşkanı.
b) Çevre Bakanı.
c) Genelkurmay Başkanı
d) Başbakan

9. Hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi değildir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak.
b) Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda inceleme ve araştırma yapmak.
c) Mahkemelerde inceleme ve araştırma yapmak
d) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında inceleme ve araştırma yapmak

10. Hangisi iki kez seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızdır?
a) Kenan Evren.
b) Turgut Özal.
c) Süleyman Demirel
d) Hiçbiri

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Yasa koymak.
b) Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek.
c) Yargı kararlarını denetlemek
d) Genel ve özel af ilanına karar vermek

12. Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminin öğeleri içinde yer almaz?
a) Vali yardımcıları
b) İl İdare Şube Başkanları.
c) İl İdare Kurulu.
d) Belediye Başkanı

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerel yönetimleri tanımlamaz?
a) Yerel yönetimler. Halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur.
b) Yerel yönetimlerin kuruluş esasları kanunla belirtilir
c) Yerel yönetimlerin, karar organları İçişleri Bakanlığınca atanır
d) Yerel yönetimler kamu tüzel kişileridir.

14. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Sayıştay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay.
d) Para ve Kredi Kurulu.

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetim sistemi içinde yer alan fonlar arasında değildir?
a) Uluslararası Para Fonu
b) Konsolide bütçeye dahil fonlar
c) Bütçe dışı fonlar.
d) Hukuki varlığı devam edip işlevi olmayan fonlar.

16. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşlarının “Hizmet kuruluşları” arasında yer almaz?
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) T.R.T.
c) K.İ.T.
d) Üniversiteler.

17. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.
b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.
c) Danıştay Başkanlığı
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

18. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilgili kuruluşları arasında yer almaz?
a) Basın İlan kurumu.
b) Ziraat Bankası.
c) Futbol Federasyonu Başkanlığı
d) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

19. “Belli bir amacı geliştirmek için tahsis edilmiş kaynaklardan elde edilen ve gerektiğinde harcanmak üzere özel bir hesapta tutulan paralar” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Döner Sermaye
b) Fon
c) KİT.
d) Vakıflar.

20. Türk kamu yönetimi sistemi içinde kaç tip fon vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4


GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
(YÜKSEKÖĞRETİM)

1. İnsanlık tarihinin belirli bir evresinde, toplumların kendi aralarında önceden oluşturdukları örgütlenmenin hangi biçime dönüşmesiyle devlet ortaya çıkmıştır?
a) Kurumsal.
b) Örgütsel.
c) Siyasal- Yönetsel
d) Geleneksel

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hükümet, kamu katlarında oturanları ifade eden bir kavramdır
b) Hükümet, devlet içinde yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrımı anlatan bir kavramdır
c) Hükümet, her türlü otoriteyi kullanan kişileri ifade eden bir kavramdır.
d) Hükümet, seçimle iş başına gelenleri ifade eden bir kavramdır.

3. Yönetsel yardım kararlarının alınması ve görevlerin gerçekleştirilmesi yetki ve sorumluluğunun, ya coğrafi ya da işlevsel ölçütlere bağlı olarak merkezi hükümet örgütü dışında, hizmet yerinde bulunan organlarca üstlenilmesi durumu aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisini ifade eder?
a) Merkezi yönetim
b) Özerk yönetim
c) Yerinden yönetim.
d) Yetki genişliği.

4. Aşağıdakilerden hangisi TBMM komisyonları arasında yer almaz?
a) Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
b) Para ve Kredi Komisyonu
c) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.
d) Dilekçe Komisyonu.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Başbakan atanabilmek için TBMM üyesi olmak gerekir
b) Bakanlar, Başkanca TBMM üyeleri arasından seçilir
c) Cumhurbaşkanı ve milletvekili olabilmek için belirli bir yaş sınırı vardır.
d) Cumhurbaşkanı gerektiğinde Bakanlar Kurulunu toplar.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olan görev ve yetkileri yasayla düzenlenir
b) Cumhurbaşkanı devletin başı olarak Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Ulusunun birliğini temsil eder
c) Cumhurbaşkanı yürütme erkinin başıdır.
d) Cumhurbaşkanı, TBMM’nce kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.

7. Devlet Denetleme Kurulu hangi amaçla kurulmuştur?
a) Yönetimin hukuka uygunluğunu sağlamak.
b) Yönetimin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetimin geliştirilmesini sağlamak
d) Hepsi

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetim örgütü aşağıdakilerden hangsidir?
a) TBMM Müsteşarlığı.
b) Danışma Kurulu.
c) TBMM Genel Sekreterliği
d) Anayasa Komisyonu

9. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların temel kuruluşları arasında yer almaz?
a) Merkez kuruluşu.
b) Taşra ve yurtdışı kuruluşu.
c) Kamuya yararlı dernekler
d) Bağlı ve ilgili kuruluşlar

10. Demokratik yaşamın bir parçası olan yerel yönetim kuruluşları Anayasamızın kaçıncı maddesi ile düzenlenmiştir?
a) 127 inci
b) 125 inci
c) 123 üncü.
d) 174 üncü.

11. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlıkların Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen kanundur?
a) 657 sayılı Kanun.
b) 2470 sayılı Kanun.
c) 2477 sayılı Kanun
d) 3046 sayılı Kanun

12. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların merkez kuruluşunu oluşturan birimlerden değildir?
a) il İdare Kurulları
b) Ana hizmet Birimleri
c) Danışma ve denetim birimleri.
d) Yardımcı birimler.

13. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanına aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Bingöl.
b) Elazığ.
c) Urfa
d) Tunceli

14. Uluslar arası kuruluşların Türkiye’de büro ve temsilcilik açabilmeleri nasıl gerçekleşir?
a) ilke olarak yasayla ya da kararname ile
b) uluslar arası kuruluş merkezinin aldığı karar yeterlidir
c) birleşmiş Milletler kararı gerekir.
d) Dışişleri Bakanlığı tebliği ile.

15. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Kuruluşunun tanımıdır?
a) Sermayesinin en az %51’i devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür
b) Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
c) Sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olup, piyasa ekonomisi kurallarına göre karlılık esasına dayalı olarak mal üreten ve satan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
d) Sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür

16. Genel yönetimin taşra örgütlenmesi hangi ilkeye dayanır?
a) Vesayet.
b) Yerinden yönetim.
c) Yetki genişliği
d) Özerklik

17. Aşağıdakilerden hangisi özerk kuruluşlardandır?
a) Ankara Üniversitesi
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Gümrük Müsteşarlığı.
d) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü.

18. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ana hizmet birimlerinden değildir?
a) Hukuk Müşavirliği
b) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
c) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü.
d) Dış ilişkiler Başkanlığı.

19. Aşağıdakilerden hangisi Başkanlığın kuruluş amaçlarından değildir?
a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak
b) Yargı karalarını onamak
c) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek
d) Devlet teşkilatının düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak..

20. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Sayıştay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay.
d) Para ve Kredi Kurumu.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI
(İLKÖĞRETİM)


1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden birisidir?
a) Sadakat
b) Liyakat
c) Tarafsızlık.
d) Devlete bağlılık.

2) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
a) uygulamayı isteme.
b) Güvenlik.
c) toplu şikayet ve toplu müracaat
d) izin


3) Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

4) Devlet memurlarının muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

5) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığı ne zaman hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk gününde.
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte.
d) Göreve başladıkları günden itibaren6) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan izinlerden değildir?
a) Seyahat izni
b) Mazeret izni
c) Hastalık izni.
d) Aylıksız izin.

7) Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine,(uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 yıla kadara hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla olanlar 6 ay
b) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay
c) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla olanlara 18 ay.
d) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla olanlara 24 ay.

8) Devlet memurlarının olumlu sicil almış sayılabilmeleri için sicil notu ortalamasının en az kaç olması gerekir?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

9) İki defa üs üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir.

10) Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1

11) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

12)”Konusu suç teşkil eden emir, ………..”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

13) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında
uygulanır?
a) 5 Mayıs-5 Eylül.
b) 10 Mayıs-10 Eylül.
c) 15 Mayıs-15 Eylül
d) 20 Mayıs-20 Eylül

14) Devlet memuru memurlukla bağdaşmayan nitelik ve derecede, yüz kızartıcı ve
utanç verici bir harekette bulunması durumunda hakkında hangi işlem yapılır?
a) Yıllık izin verilir
b) Mazeret izni verilir.
c) Hastalık izni verilir.
d) Devlet memurluğuna son verilir

15) Aşağıdakilerden hangisi tedavi yardımından yararlanır?
a) Memurun kendisi
b) memurun gelir getirici herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşa tabi olmayan eşi.
c) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan
yararlanmayan anne ve babası.
d) Hepsi

16) Devlet memurları kanununu kaç temel ilkesi vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

17) Devlet memurları kanununa göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi için
bekleme süresi kaç yıldır?
a) 5 yıl
b) 3 yıl
c) 1 yıl
d) 6 ay

18) aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Kamu hizmetleri; memurlar ve işçiler eliyle gördürülür.
b) Kamu hizmetleri; memurlar ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür.
c) Kamu hizmetleri, memurlar, işçiler ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür
d) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür

19) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Tarafsızlık ve Devlete bağlılık” ödevi
“kapsamında” değildir?
a) Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan davranışta bulunamazlar
b) Devlet memurları, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar
c) Devlet memurları; hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar.
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar.

20) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hakkında mal bildirimi veririler.
b) Devlet memurları, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
c) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar

21) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
yasağına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelik görevlerini yürütemezler
b) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “ Tacir” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar
c) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.

22) Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde
memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan Kesme
b) Kınama
c) Uyarma.
d) Hiçbiri.

23) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan Kesme.
b) Kınama.
c) Uyarma
d) Hiçbiri

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil
ve hallerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

25) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme.
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması.

26) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma.
b) Aylıktan kesme.
c) Kınama
d) memurluktan çıkarma

27) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “aylıktan kesme” cezasını gerektiren
fiil ve hareketlerden birisidir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek.
b) Özürsüz veya izinsiz görev mahallinin terk etmek.
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek

28) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Özürsüz 1 veya 2 gün göreve gelmemek.

29) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme.
d) Kınama.

30) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenene suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işleyen
Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme.
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması.
d) Devlet memurluğundan çıkarma

31) Devlet memurları kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara
hizmetlerini karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aylık
b) Sözleşmeli ücret
c) Gündelik.
d) Fazla çalışma ücreti.

32) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan memurlara ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş güçlüğü zammı
b) İş riski zammı
c) Eleman teminindeki güçlük zammı.
d) Mali sorumluluk tazminatı.

33) 657 sayılı kanunda kaç çeşit istihdam şekli vardır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 2

34) Memurlara ödenen aylık, hangi hallerde, geri alınmaz?
a) İstifa, memurluktan çıkarma.
b) Ölüm-istifa.
c) Emeklilik- ölüm
d) Emeklilik-istifa

35) Aday memurlara kademe ilerlemesi ne kadar süre ile uygulanmaz?

a) Bir yılı dolduruncaya kadar.
b) İki yılını dolduruncaya kadar.
c) Asaleti tasdik edilinceye kadar
d) Hiçbiri

36) Devlet memurlarının çocuğu için aile yardımı ödeneği hangi hallerde ödenir?

a) Çocuğun 19 yaşını geçmemesi halinde
b) Çocuğun evlenmesi halinde
c) Çocuğun devlet tarafından okutulması halinde.
d) Çocuğun herhangi bir işte menfaat karşılığı çalışması halinde.

37) Yer değiştirme sureti ile başka bir yerdeki görevlere atanan Devlet memurları, yeni
görevlerine kaç gün içinde başlamak zorundadırlar?
a) Atama emirlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihte.
b) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde.
c) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi de dikkate alınarak 1 hafta içinde

38) Bir göreve atanan devlet memurlarından, yas al süre içinde görevine başlamayanlar
kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

39) Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olan kadınların uymaları gereken kılık ve
kıyafet hususlarından değildir?
a) Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olması
b) Görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olması.
c) Tırnakların normal kesilmiş olması.
d) Pantolon giyilmiş olması

40) Aşağıdakilerden hangisi uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir.
d) Yüksek disiplin kurulu.

41) Kurumlar gerektiği taktirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir?
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

42) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler.
b) Mezun olduğu okulların rozetleri.
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler
d) Siyasi parti rozeti

43) Devlet memurlarının uymaları gereken kılık ve kıyafet hükümlerine göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bina içerisinde gömleksiz dolaşabilir.
b) Bina içinde çorapsız dolaşabilir.
c) Bina içerisinde kravatsız dolaşabilir
d) Hepsi

44) Devlet memurlarının tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için,
tedaviye …… lüzum gösterilmesi şarttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tabip raporu ile
b) Resmi tabip raporu ile
c) Özel tabip raporu ile.
d) Amirin emri ile.

45) Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve …….. olarak verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu.
d) Faturalı.

46) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık iznini süresi yılık izin süresini aşması halinde, görevlerine ne zaman
başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerini bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde.
d) Amirin çağırdığı tarihte.

47) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi
esastır?
a) Cari bedel.
b) Defter bedeli.
c) Rayiç bedel
d) Hiçbiri

48) Her Devlet memurunun bir ……. Dosyası bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sicil
b) Maaş
c) Memur kütüğü.
d) Disiplin.

49) Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vali ve bölge müdürü
b) Vali ve kaymakam
c) İl müdürü ve genel müdür.
d) Vali ve genel müdür.

50) Ödül devlet memurlarından hangilerine verilir?
a) Başarılı görev yapan memurlara
b) Fazla çalışan memurlara.
c) Gayretli çalışan memurlara.
d) Emsallerine göre başarılı görev yaptıklar belirlenen memurlara

51) Bireyin sosyal yaşamında belirleyici bir rol oynayan ve her toplumsal yapıda farklı
özellikler gösteren bireyler arası ilişkilere ne ad verilir?
a) İnsani ilişkileri
b) Manevi ilişkiler
c) Maddi ilişkiler.
d) Yönetsel ilişkiler.

52) Bireyin yaşamında verimli, etkili ve başarılı olması öncelikle aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
a) Kendisine verilen talimatları yerine getirmesine
b) Sağlıklı insan ilişkileri geliştirmesine
c) Bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamasına.
d) Kendi çıkarlarını ön planda tutmasına.

53) Bir kimseden diğerine duyguların, düşüncelerin ve bilgilerin sözlü ya da sözsüz
olarak iletilmesine ne ad verilir?
a) Konuşma.
b) Dinleme.
c) Anlama
d) İletişim


54) Bireyin yaşamı boyunca okulda ve çevre kazandığı tüm davranışlara ne ad verilir?
a) Öğrenilmiş davranışlar
b) Gelip geçici davranışlar
c) Doğuştan gelen davranışlar.
d) Olumsuz davranışlar.

55) Toplumsal yaşamı düzenleyen ve herkesin uyması zorunlu olan insan yapımı
kurallara ne ad verilir?
a) Ahlak kuralları.
b) Din kuralları.
c) Hukuk kuralları
d) Görgü kuralları

56) Her toplumda saygın tutulup nesilden nesile aktarılan örf ve adetlere ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Yasa ve yönetmelikler
c) Protokol kuralları.
d) Yönetim kuralları.

57) Devlet törenlerinde uyulması gereken resmi nezaket ve görgü kurallarına ne ad
verilir?
a) Ahlak kuralları.
b) Protokol kuralları.
c) Dinsel kuralları
d) Hukuk kuralları

58) Bireyin duygu ve düşüncelerini, görüp yaşadıklarını karşısındakilere sözle
iletmesine ne ad verilir?
a) İletişim.
b) Mesaj.
c) dinleme
d) konuşma

59) Birey iş yerinde çalışırken aşağıdakilerden hangisine önem vermelidir?
a) Kendini fazla yormamaya çalışmalıdır.
b) Kendi çıkarlarını ön planda tutmalıdır.
c) Saygılı ve uyumlu insan ilişkileri geliştirmelidir
d) Amirleriyle olan ilişkilere daha çok önem vermelidir

60) Kurum yada kuruluşların etkinliklerin tanıtmak ve toplumun anlayış ve yakınlığını
kazanmak amacıyla gerçekleştirdikleri tüm çabalara ne ad verilir?
a) Halkla ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) Kültürel ilişkiler.
d) Kurumsal ilişkiler.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI
(ORTAÖRETİM)

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunu ile düzenlememiştir?
a) Hizmet şartları.
b) Atanma ve yetiştirilme.
c) Emeklilik
d) İlerleme ve yükselme

2) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değlidir?
a) Uygulamayı isteme.
b) Güvenlik .
c) Toplu şikayet ve toplu müracaat
d) İzin

3) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen sosyal hak ve yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği.
d) Tedavi yardımı.

4) Devlet memurlarını müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

5) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurularına başvurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

6) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk günüde.
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte.
d) Göreve başladıkları günden itibaren

7) Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, (Uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın azami kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 yıla kadara hizmeti olanlara 3 ay, 10 yıldan fazla olanlar 6 ay
b) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 ay, 10 yıldan fazla olanlara 12 ay
c) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 9 ay, 10 yıldan fazla olanlara 18 ay.
d) 10 yıla kadar hizmeti olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla olanlara 24 ay.

8) Doğum yapan devlet memurlarına en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

9) Devlet memurlarının olumlu sicil almış sayılabilmeleri için sicil notu ortalamasının
en az kaç olması gerekir?
a) 45
b) 50
c) 55
d) 60

10) İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine
atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

11) Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak
uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1

12) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

13) Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin yapılmasında aranılan şartlardan değildir?
a) Daha önce aynı kademede iki yıl beklemiş olmak
b) Bulunulan kademede en az bir yıl çalışmış olmak.
c) O yıl için olumlu sicil almış olmak.
d) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması


14) “Konusu suç teşkil eden emir, …..”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir ısrar etmezse bu emir yerine getirilmez.
c) Kesinlikle yerine getirilmez
d) Kesinlikle yerine getirilir

15) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs-5 Eylül.
b) 10 Mayıs- 10 Eylül.
c) 15 Mayıs-15 Eylül
d) 20 Mayıs-20 Eylül

16) “Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek dereceler kadar, ilerle imkanı sağlamaktır” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Liyakat
b) Kariyer
c) Sınıflandırma.
d) Sadakat.

17) Aşağıdaki fiillerden hangisine devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir?
a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.
b) Verilen emre itiraz etmek.
c) İşi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak
d) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek

18) Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallerdendir?
a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak.
b) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
d) Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak

19) Devlet memurlarının ……………………. Çalışmaları esastır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşbirliği içinde
b) Ahenk içinde
c) Birlik içinde.
d) Kurum içinde.

20) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen ……….. iyi ve doğru yürütmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşlerini yerine getirmekten ve görevlerinden.
b) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve kamu hizmetlerinin.
c) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin
d) Emirleri yerine getirmekle görevli ve hizmetlerin

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hakkında mal bildirimi verirler.
b) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve ana babalarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
c) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler
d) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler

22) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarını yönetim ve denetim kurulları üyelerin görevlerini yürütemezler
b) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “Tacir” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
c) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre “ Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar

23) Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle satması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme.
b) Kınama
c) Uyarma.
d) Hiçbiri

24) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan kesme.
b) Kınama .
c) Uyarma
d) Hiçbiri

25) Kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kademe ilerlemesini durdurulması
b) Aylıktan kesme.
c) Kınama.
d) Uyarma

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, göre mahallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hal ve hareketleriyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek.
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme.

27) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Uyarma.
b) Kınama
c) Aylıktan kesme.
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması


28) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda ülkemiz kaç hizmet bölgesine ayrılmıştır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

29) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama.
c) Uyarma.
d) Hiçbiri

30) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesini durdurulması
c) Aylıktan kesme.
d) Kınama.

31) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “ kademe ilerlemesini durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
a) Siyasi partiye girmek.
b) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

32) 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işleyen devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kınama.
b) Aylıktan kesme.
c) Kademe ilerlemesini durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma

33) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz
b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar hazırlayıcı eğitim uygulanmaz.
c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar görevlerine disiplin cezası uygulanmaz.
d) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar görevlerine son verilmez


34) Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
a) Aylık
b) Ölüm yardımı
c) Fazla çalışma ücreti.
d) Vekalet ücreti.

35) Yer değiştirme sureti ile başka yerdeki görevlere atanan devlet memurları, yeni görevlerine kaç gün içinde başlamak zorundadır?
a) Atama emirlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihte
b) Atama emirlerini kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde.
c) Atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerini kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi de dikkate alınarak 1 hafta içinde.

36) Bir göreve atanan devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

37) Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olan kadınların uymaları gereken kılık ve
kıyafet hususlarından değildir?
a) Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olması
b) Görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olması.
c) Tırnakların normal kesilmiş olması.
d) Pantolon giyilmiş olması

38) Aşağıdakilerden hangisi uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir.
d) Yüksek disiplin kurulu.

39) Memurların kurumlarınca, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer
kadrolara naklen atanmalarında aşağıdakilerden hangisi gözetilmez?
a) Kazanılmış hak aylık dereceleri.
b) Sınıf eşitliği.
c) Görev ve unvan eşitliği
d) Hiçbiri


40) Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların
aylıkları hangi görev yerinde ödenir?
a) Eski görev yerinde.
b) Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev yerinde.
c) Yeni görev yerinde
d) Hiçbiri


41) Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine ait aylığı ne
zaman hak kazanır?
a) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte.
b) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ayın sonunda.
c) Kademe ilerlemesi yaptığı yılı takip eden yıl başında
d) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay başında

42) Kurumlar gerektiği taktirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç günlük
kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir?
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

43) Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı.
b) Denetim tazminatı.
c) İş güçlüğü tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı

44) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler
b) Mezun olduğu okullar rozetleri.
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler.
d) Siyasi parti rozetleri

45) Devlet memurlarının tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için,
tedaviye …… lüzum gösterilmesi şarttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tabip raporu ile
b) Resmi tabip raporu ile
c) Özel tabip raporu ile.
d) Amirin emri ile.

46) Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve …….. olarak verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu.
d) Faturalı.

47) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık iznini süresi yılık izin süresini aşması halinde, görevlerine ne zaman
başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerini bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde.
d) Amirin çağırdığı tarihte.

48) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden ödenmesi
esastır?
a) Cari bedel.
b) Defter bedeli.
c) Rayiç bedel
d) Hiçbiri

49) Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek için ……….. almak
zorundadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Amirin görüşü.
b) Kurumsal tedbirleri.
c) İzin
d) Gerekli tedbirleri

50) Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Vali ve bölge müdürü
b) Vali ve kaymakam
c) İl müdürü ve genel müdür.
d) Vali ve genel müdür.

51) Toplumsal yapı ve işleyişin sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşturulabilmesi
aşağıdakilerden hangisine önem verilmesine bağlıdır?
a) Manevi ilişkiler.
b) Maddi ilişkiler.
c) Bireysel ilişkiler
d) İnsan ilişkileri

52) Aşağıdakilerden hangisi bireyin insan ilişkilerini doğrudan etkiler?
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler.
b) Bireysel ve sosyal çıkarlar.
c) Toplumsal değerler ve kültürel olgular
d) Yönetsel ve kurumsal olgular

53) Bir kimseden diğerine bilgilerin, fikirlerin, duyguların, tutumların ve olayların sözlü
ya da sözsüz olarak aktarılmasına ne ad verilir?
a) İletişim
b) Empati
c) Konuşma.
d) Dinleme.

54) Verimli ve etkili bir iletişimin sağlanması öncelikle aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
a) Görsel ve işitsel araçların kullanılmasına
b) Mesajını açı, net ve anlaşılır olmasına
c) Mesajın kısa sürede ulaştırılmasına.
d) Alıcını kişisel özelliklerine bilinmesine.

55) Aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi hem planlı eğitim sürecini ürünü,
hem de gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlardır?
a) Gelip geçici davranışlar.
b) Doğuştan gelen davranışlar.
c) Öğrenilmiş davranışlar
d) Karmaşık davranışlar

56) Bireyin tutum ve davranışlarını düzenleyen ve uyulması zorunlu olan insan yapımı
kurallara ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Görgü kuralları.
c) Ahlak kuralları.
d) Hukuk kuralları

57) Yüzyıllardın süren yaşantı birikiminin ürünü olan ve nesilden nesile aktarılan örf ve
adetlere ne ad verilir?
a) Hukuk kuralları
b) Gelenek ve görenekler
c) Protokol kuralları.
d) Görgü kuralları.

58) Kurumsal yapıda uyulması gereken resmi nezaket ve görgü kurallarına ne ad
verilir?
a) Protokol kuralları
b) Ahlak kuralları.
c) Toplumsal kurallar.
d) Informal kurallar

59) Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da
toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamına ne ad
verilir?
a) Normlar.
b) Gelenekler.
c) Kamuoyu
d) Moda

60) Bir kurumda astlar, üstlerle olan ilişkilerinde öncelikle aşağıdakilerden hangisine
dikkat edilmelidir?
a) Samimi ve rahat bir iletişim sağlanmasına
b) Saygılı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasına
c) Üstlere görev ve yetkilerinin hatırlatılmasına.
d) Üstelerin kişilik özelliklerine göre davranılmasına.

6025
0
0
Yorum Yaz